1. Algemene bepalingen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en

overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor

zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is

afgeweken.

1.2 Afwijkingen op de voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk zijn

aanvaard door Happy Fit 4 U.

1.3 Onder Happy Fit 4 U 92277012 wordt verstaan een eenmanszaak gevestigd aan de Molentocht 28, 3461 JB te Linschoten

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 92277012

1.4 Onder klant wordt verstaan degene die de opdracht verstrekt tot het verrichten

van diensten. Dit kan zijn een natuurlijk persoon maar ook een rechtspersoon. Onder

klant wordt verstaan een abonnementhouder maar ook klanten die een dienst

afnemen zonder abonnement, bijvoorbeeld een rittenkaart, losse les etc.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd

mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. Happy Fit 4 U en klant

treden als dan in overleg om de nietige of vernietigde bepaling(en) te vervangen,

waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in

acht worden genomen.

 1. Aanbieding van abonnementen en rittenkaarten

2.1 Happy Fit 4 U werkt met abonnementen en rittenkaarten.

2.2 Inschrijving voor een abonnement kan op elke dag plaatsvinden, waardoor het

abonnement voor de eerste maal zal aanvangen op de dag van inschrijving en

vervolgens zal eindigen nadat de betreffende abonnementsperiode is verstreken.

2.3 Abonnementen worden na de overeengekomen periode niet automatisch verlengd

voor onbepaalde tijd.

2.4 Rittenkaarten gelden maximaal 12 weken voor een 10-rittenkaart en maximaal

26 weken voor een 20-rittenkaart. 

2.5 Gereserveerde Personal Trainingen alsmede van Small Group Trainingen

kunnen tot 8 uur van tevoren kosteloos worden afgemeld. Afmeldingen binnen 8

uur worden in rekening gebracht.

 1. De overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de klant van het

aanbod op het inschrijvingsformulier van Happy Fit 4 U. De overeenkomst is strikt

persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

 1. Beëindiging van een abonnement en rittenkaarten

4.1 De abonnementhouder kan het abonnement uitsluitend tussentijds beëindigen per email

aan info@happyfit4u.nl met vermelding van een door Happy fit 4 U goedgekeurde reden. Er

zal dan ter afkoop 1 maand abonnementsgeld worden doorbelast aan de klant.

4.2 Zolang niet aan de lopende en eventueel achterstallige betalingsverplichtingen is

voldaan zal het abonnement niet beëindigd worden. De verplichting tot het betalen

van contributie blijft dan, ook na afloop van de beëindigingsdatum waartegen werd

opgezegd, bestaan tot aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

4.4 Happy Fit 4 U is te allen tijde bevoegd, zonder voorafgaande mededeling, het

abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen en de abonnementhouder de

verdere toegang tot het pand van Happy Fit 4 U te ontzeggen in geval van

wanbetaling, wangedrag of het zich niet houden aan de huisregels door abonnementhouder.

4.5 Het enkele feit van constatering door Happy Fit 4 U van wangedrag of het zich niet

houden aan de huisregels is voldoende. Tegen de beslissing van Happy Fit 4 U

hieromtrent is geen bezwaar mogelijk.

4.6 Door opzet of grove schuld van de abonnementhouder, dan wel van diegene

waarvoor de abonnementhouder verantwoordelijk is, opgetreden schade aan de

eigendommen van Happy Fit 4 U zal op de abonnementhouder worden verhaald.

4.7 Rittenkaarten eindigen in ieder geval na afloop van de overeengekomen periode

zoals genoemd in artikel 2.4. of zoveel eerder als het aantal lessen van de rittenkaart

is gebruikt. Er vindt geen restitutie plaats van ongebruikte lessen op de rittenkaart.

 1. Wijzigingen openingstijden en lesrooster

5.1 Happy Fit 4 U behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op

officiële en erkende feestdagen is de studio gerechtigd gesloten te zijn. De

abonnementhouder heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap indien de

studio gesloten is op deze tijden of dagen.

5.2 Happy fit 4 u behoudt zich het recht voor om het lesrooster te allen tijde te wijzigen.

Happy fit 4 U behoudt zich het recht voor lessen van het rooster te halen bij onvoldoende

belangstelling.

5.3 Eventuele wijzigingen in openingstijden dan wel lesrooster zullen tijdig door Happy Fit 4 U

bekend worden gemaakt.

5.4 Happy fit 4 U is gerechtigd om groepslessen bij vier aanmeldingen of minder te

annuleren. Happy fit 4 U zal zich inspannen de deelnemers indien mogelijk hierover

vooraf te informeren.

 1. Tarieven en tariefswijzigingen

6.1 Het tarief voor de overeengekomen dienst wordt vooraf overeengekomen.

6.2 Happy Fit 4 U heeft het recht de tarieven eenmaal per kalenderjaar aan te passen,

hetzij per 1 september, hetzij per 1 januari.

6.3 Eventuele tariefswijzigingen worden door Happy fit 4 U twee weken voorafgaand aan

de tariefswijziging(en) bekend gemaakt.

 1. Betaling abonnementen en rittenkaarten

7.1 Het abonnementsgeld is verschuldigd voor aanvang van de 1e les na ontvangst van

de factuur met daarin de link voor een Ideal betaling, daarna volgt er maandelijks een

factuur welke binnen 7 dagen na ontvangst betaald dient te worden. De abonnementhouder

zal een correct mailadres doorgeven zodat de factuur ontvangen kan worden.

7.2 Happy fit 4 U is te alle tijden bevoegd om over te stappen naar een automatische incasso,

als dat in werking gezet gaat worden zal Happy fit 4 U de klant informeren dat de betaling

geïncasseerd zal gaan worden op de laatste werkdag van de voorafgaande kalendermaand.

Bezwaren tegen de hoogte van de afgeschreven bedragen schorten de

betalingsverplichting(en) niet op. De abonnementhouder dient telkens zorg te dragen

voor voldoende saldo op de betreffende rekening.

7.3 Wanneer overgegaan wordt naar automatische incasso en wanneer afschrijving dan niet

mogelijk is, dan wel deze zal worden gestorneerd, dan is de abonnementhouder van rechtswege

in verzuim. De abonnementhouder is dan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij

de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente is opeisbaar

vanaf het moment dat de abonnementhouder in verzuim is tot het moment van voldoening van het

volledige bedrag.

7.4 Er zal geen mogelijkheid tot contante betaling, de aanwezige pinautomaat is eigendom van

Sol Sport en kan dus niet gebruikt worden voor betalingen van de facturen van Happy Fit 4 U.

7.5 Bij het van rechtswege in verzuim zijn stuurt Happy Fit 4 U de abonnementhouder een

herinnering en daaropvolgend een aanmaning toe. Happy Fit 4 U heeft het recht aan

deze herinneringen en aanmaningen administratiekosten te vorderen.

7.6 Happy Fit 4 U heeft het recht in geval van verzuim, na het verzenden van een

herinnering en een aanmaning om onverwijld de incassering van de vordering uit

handen te geven aan een incassobureau, zonder dat zij verplicht is de

abonnementhouder daarover in te lichten.

7.7 Happe fit 4 U heeft het recht de door abonnementhouder gedane betalingen te laten

strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van

opengevallen rente en ten slotte van de hoofdsom en de lopende rente.

7.8 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de abonnementhouder in rekening

gebracht conform het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten

wordt geadviseerd.

7.9 Rittenkaarten dienen via de website aangeschaft en betaald te worden.

 1. Klachten

8.1 Klachten over de door Happy fit 4 U verrichtte diensten dienen door de klant dan wel

abonnementhouder binnen acht dagen na verrichting van de dienst schriftelijk te

worden gemeld aan Happy fit 4 U. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke

omschrijving van de gemeende tekortkoming te bevatten zodat Happy Fit 4 U in staat is

adequaat te reageren.

8.2 Indien de klacht naar het oordeel van Happy Fit 4 U gegrond is zal zij de

diensten alsnog verrichten zoals met de abonnementhouder overeengekomen.

 1. Aansprakelijkheid

9.1 Happy Fit 4 U is slechts aansprakelijk indien schade aan haar opzet of grove schuld is

te wijten.

9.2 Indien Happy Fit 4 U aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt

tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.

9.3 Happy fit 4 U is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade van

persoonlijke bezittingen en letsel van abonnementhouder / klanten.

9.4 De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door aan Happy Fit 4 U toerekenbare

tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van de betalingsverplichting over één

kalendermaand dan wel de aangeschafte rittenkaart.

9.5 Eventuele aanspraken van de abonnementhouder c.q. klant in hier bedoelde zin

dienen te zijn ingediend binnen één maand na de aanvang van de dag, volgende op

die waarop de schade is opgetreden, bij gebreke waarvan de abonnementhouder

c.q. klant zijn rechten heeft verwerkt.

 1. Algemene voorwaarden

10.1 Happy Fit 4 U behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen.

Gewijzigde voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het

abonnement op grond van artikel 2.3 wordt verlengd.

 1. Toepasselijk recht

 11.1 Op alle rechtsbewerkingen tussen Happy Fit 4 U en de abonnementhouder c.q. klant

is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Happy Fit 4 U en de

abonnementhouder c.q. klant worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde

rechter van de plaats van vestiging van Happy fit 4 U.

 1. Privacy

12.1 Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) worden de

persoonsgegevens van de abonnementhouder c.q. klant in de administratie van Happy fit 4 U

vastgelegd. Happy Fit 4 U zal deze persoonsgegevens nimmer aan derden verstrekken met

uitzondering in die gevallen dat Happy Fit 4 U daartoe op grond van de wet of rechterlijke uitspraak

verplicht zal zijn of worden gesteld.